Нд, 23 Лютого 2020, 20:00Вітаю Вас Гость | RSS
Дубенська СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Меню сайту
Категорії розділу
Наша бібліотека [52]
Нові надходження [3]
Поради учням та вчителям [19]
Інтернет-ресурси [14]
Все про все [18]
Радимо прочитати [17]
Нормативні документи [11]
Віртуальні книжкові виставки [2]
Наше відео [5]
Форма входу
Наше відео
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Контакти
35604
Рівненська обл.
м.Дубно
вул.Митрополита Шептицького, 3
тел.: (03656) 2-22-56
e-mail: sznz5@ukr.net
Погода в Дубно
Погода в Дубно

Бібліотека


Головна » 2012 » Жовтень » 12 » ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
14:38
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ

Затверджено спільним наказом Державного казначейства України
та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181
(зі змінами та доповненнями)
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2001 р. за № 787/5978

1.        Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор¬ганізацій, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бю¬джетів (надалі — установи).
2.    З балансів установ відповід¬но до вимог цієї інструкції можуть бути списані матеріальні цінності:
а) необоротні активи — будин¬ки та споруди, машини та облад¬нання, транспортні засоби, інстру¬менти, прилади та інвентар, робочі і продуктивні тварини, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капі¬тальних витрат на поліпшення земель), експонати зоопарків, ви¬ставок, бібліотечні фонди, мало¬цінні необоротні матеріальні акти¬ви, білизна, постільні речі, одяг та взуття, тимчасові нетитульні спо¬руди, природні ресурси, інвентар¬на тара, матеріали довготривалого використання для наукових цілей, авторські та суміжні з ними права, інші нематеріальні активи;
б) запаси — сировина і матері¬али, обладнання, конструкції і де¬талі до установки, спец обладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами, бу¬дівельні матеріали, інші виробничі запаси, тварини на вирощуванні і відгодівлі, малоцінні та швидко¬ зношувані предмети, матеріали для учбових, наукових та інших цілей, продукти харчування, меди¬каменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.
Музейні цінності списуються в установленому чинним законодав¬ством порядку.
Матеріальні цінності спеціаль¬ного призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними мініс¬терствами, іншими центральними органами виконавчої влади за по¬годженням з органами, що затвер¬дили цю Типову інструкцію.
3.    Списанню підлягають мате¬ріальні цінності як такі, що:
а)    непридатні для подальшого використання;
б)    виявлені в результаті інвен¬таризації як недостача;
в)    морально застарілі;
г)    фізично зношені;
д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).
Крім того, підлягають списан¬ню будівлі, споруди, що підляга¬ють знесенню у зв'язку з будівни¬цтвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосфер¬ного впливу і тривалого викорис¬тання.
4.    Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необо¬ротні активи, не може бути підста¬вою для їх списання.
5.    Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійсню¬ється шляхом їх:
•    продажу;
•    безоплатної передачі;
•    ліквідації (на підставі акту).
6. Для визначення непридат¬ності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної доку¬ментації на списання цих ціннос¬тей, наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:
•    керівника або його заступни¬ка (голова комісії);
•    головного бухгалтера або його заступника (в установах і ор¬ганізаціях, у яких штатним розпи¬сом посада головного бухгалтера не передбачена, особи, на яку по¬кладено ведення бухгалтерського обліку);
•    керівників груп обліку (в уста¬новах, які обслуговуються централі¬зованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліко¬вують матеріальні цінності;
•    особи, на яку покладено від¬повідальність за збереження мате¬ріальних цінностей;
•    інших посадових осіб (на роз¬суд керівника установи).
Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється що¬річно або за потребою.
Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встанов¬лення неможливості або неефек¬тивності проведення відновлювального ремонту, а також оформ¬лення необхідної документації
наказом керівника установи може бути надано щорічній інвентариза¬ційній комісії.
Для участі в роботі комісії з установлення непридатності авто¬мобілів, нагрівальних котлів, під¬йомників та інших необоротних ак¬тивів, які перебувають під наглядом Державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий ви¬сновок, що додається до акта.
Для списання музейних ціннос¬тей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія встановлюється за окремим нака¬зом керівника установи.
7. Постійно діюча комісія уста¬нови:
а) проводить огляд матеріаль¬них цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну до¬кументацію (технічні паспорти, поетапні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встанов¬лює можливість або неможливість відновлення і подальшого вико¬ристання матеріальних цінностей у даній установі та вносить пропо¬зиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;
б) установлює конкретні при¬чини списання об'єкта: фізичне або моральне зношення, рекон-струкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та ін.;
в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід мате¬ріальних цінностей з ладу (якщо такі є);
г)    установлює можливість ви¬користання окремих вузлів, дета¬лей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;
ґ) здійснює контроль за вилу¬ченням зі списаних цінностей при¬датних вузлів, деталей та матері¬алів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відпо¬відний склад;
д) визначає вартість списання матеріальних цінностей, що зазна¬чені в абзаці другому пункту 23 даної Типової інструкції.
 У разі, коли обладнання спису¬ється у зв'язку з будівництвом но¬вих, розширенням, реконструкці¬єю та технічним переоснащенням діючих об'єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструк¬ції та технічного переоснащення, затвердженому організацією ви¬щого рівня, і робить в акті про спи¬сання посилання на пункт та дату затвердження плану.
8. За результатами обстежен¬ня комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.
При списанні необоротних ак¬тивів складається відповідний акт за типовою формою № ОЗ-З (бю¬джет) «Акт про списання осно¬вних засобів», № ОЗ-4 (бюджет) «Акт про списання автотранспорт¬них засобів», № ОЗ-5 (бюджет) «Акт про списання з балансу бю¬джетних установ і організацій ви¬лученої з бібліотеки літератури», форма та порядок складання яких затверджена наказом Головного управління Державного казна¬чейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70 і зареєстрова¬на в Міністерстві юстиції України 22.12.97р. за №612/2416.
При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначен¬ням вичерпної Інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).
В акті про списання матеріаль¬них цінностей детально висвітлю¬ються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей І вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.
При списанні автотранспорт¬них засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається техніч¬на характеристика агрегатів і дета¬лей автомобіля та можливість по¬дальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу. При списанні з балансів установ матеріальних цінностей, які вибу¬ли внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказують¬ся заходи, прийняті щодо винних осіб.
Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому по¬рядку, комісією додатково скла¬дається акт про оцінку таких цін¬ностей.
9.    Акти про списання матері¬альних цінностей, складені комі¬сією, затверджуються керівником установи.
10.    Дозвіл на списання з балан¬су матеріальних цінностей нада¬ється керівником установи, уста¬новою вищого рівня або голов¬ним розпорядником бюджетних коштів у залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.
11.    Дозвіл на списання матері¬альних цінностей як таких, що не¬ придатні для подальшого викорис¬тання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за ви¬нятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача) нада¬ється в такому порядку:
а)    з балансів установ, що утри¬муються за рахунок коштів дер¬жавного бюджету:
•    вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі до 5000 гривень — з дозволу керівника установи;
•    вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі від 5000 гривень до 10000 гривень — з дозволу устано¬ви вищого рівня;
•    вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі понад 10000 гри¬вень — з дозволу центрального ор¬гану виконавчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів.
б)    з балансів установ, що утри¬муються за рахунок коштів місце¬вих бюджетів:
•    вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі до 2500 гривень — з дозволу керівника установи;
•    вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі від 2500 гривень до 5000 гривень — з дозволу устано¬ви вищого рівня;
• вартістю за одиницю (комп¬лект) у розмірі понад 5000 гривень — з дозволу місцевої державної адмі¬ністрації або відповідного рішення органів місцевого самоврядування в межах, визначених законом.
Дозвіл на списання ком¬п'ютерних засобів з балансів уста¬нов, що утримуються за рахунок коштів державного та/або місце¬вих бюджетів, для подальшої пе¬редачі на баланси розпорядників бюджетних коштів надається ке¬рівником установи незалежно від вартості за одиницю (комплект).
12.    Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми при¬родних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної від¬сутності винних осіб і вжиття по¬трібних заходів задля недопущен¬ня фактів втрат у подальшому в такому порядку:
а) за кожним випадком недо¬стач або псувань матеріальних цінностей на суму до 2500 гривень включно — з дозволу керівника установи;
б) за кожним випадком недо¬стачі або псування матеріальних цінностей на суму від 2500 до 5000 гривень включно — з дозволу керівника установи вищого рівня;
в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних ціннос¬тей на суму понад 5000 гривень — з дозволу керівника центрального органу виконавчої влади або Ін¬шого головного розпорядника бю¬джетних коштів, голови місцевої державної адміністрації.
У документах, які установи по¬дають для оформлення списання недостач понад норми природних втрат і втрат від псування мате¬ріальних цінностей, слід вказати заходи, яких ужито задля попере¬дження таких втрат.
13.    Списання матеріальних цін¬ностей з балансів центральних ор¬ганів виконавчої влади (головних розпорядників бюджетних коштів) та місцевих державних адміні¬страцій проводиться з дозволу їх керівника, незалежно від вартості матеріальних цінностей.
14.    Списання з балансу уста¬нови основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально заста¬рілих, фізично зношених та вияв¬лених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення пері¬оду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.
15.    Списання матеріальних цін¬ностей проводиться за первісною вартістю або за відновлю вальною вартістю (у разі проведення інде¬ксації або переоцінки матеріаль¬них цінностей).
При списанні необоротних ак¬тивів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вка¬зується сума нарахованого зносу.
16.    Усі деталі, вузли і агрега¬ти розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ре¬монту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбут¬ковуються на відповідних субра¬хунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матері¬али і підлягають обов'язковій зда¬чі установі, на яку покладено збір такої сировини.
Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені з кольорових металів деталі та вузли, які не ви¬користовуються в даній установі для ремонту машин, Інструментів, приладів, обладнання.
17.    Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонта¬жу матеріальних цінностей відпо¬відно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і доро¬гоцінного каміння, затверджено¬го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета¬лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за № 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства Укра¬їни, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому доро¬гоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Збиранням і здаванням відхо¬дів і лому дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння займають¬ся підприємства, що зобов'язані забезпечити їх зберігання відпо¬відно до Положення про порядок приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про по¬рядок розрахунків зі здавальника¬ми за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у ви¬гляді відходів і лому, затверджено¬го наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних мета¬лах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 р. № 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 р. за №158/367.
За наявності відомчих або цен¬тралізованих пунктів, що займа¬ються збиранням і демонтажем техніки, апаратури, приладів та ін¬ших виробів, останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.
Забороняється знищувати, ви¬кидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші ви¬роби, що містять дорогоцінні ме¬тали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одно¬часного оприбуткування цінних деталей.
Забороняється передача, спи¬сання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості до¬рогоцінних металів і дорогоцінно¬го каміння, що містяться в них, за вирахуванням витрат на їх вилу¬чення.
18.    Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втра¬тили своє виробниче призначення або стали непридатними, прово¬дяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.
19.    Посадові особи, які пору¬шили порядок зберігання матері¬альних цінностей або безгосподар¬но ставилися до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть від¬повідальність згідно з чинним за¬конодавством.
Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до поста¬нови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) ма¬теріальних цінностей» та Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкрадан¬ням, знищенням (псуванням), не¬стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей».
20.    Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акту про списання), без наступної їх реалізації або переда¬чі іншій бюджетній установі, про¬водиться лише у випадках, коли подальше використання цих цін¬ностей неможливе або економічно недоцільне.
21.    Безоплатна передача мате¬ріальних цінностей дозволяється в такому порядку:
а)     з балансів установ, що утри¬муються за рахунок коштів дер¬жавного бюджету, — у межах одного центрального органу вико¬навчої влади (головного розпоряд¬ника бюджетних коштів);
б) з балансів установ, що утри¬муються за рахунок коштів місце¬вих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету.
Безоплатна передача матері¬альних цінностей від однієї уста¬нови до іншої, що належать до сфери управління одного і того самого центрального органу вико¬навчої влади або іншого головного розпорядника бюджетних коштів, здійснюється на підставі рішення головного розпорядника бюджет¬них коштів.
Безоплатна передача матері¬альних цінностей між централь¬ними органами виконавчої влади або іншими головними розпо¬рядниками бюджетних коштів здійснюється з дозволу Кабінету Міністрів України.
Безоплатна передача матері¬альних цінностей, які є державною власністю зі сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, здійснюється згідно з вимогами постанови Кабі¬нету Міністрів України від 21 ве¬ресня 1998 року № 1482 «Про пе¬редачу об'єктів права державної та комунальної власності».
22.    Продаж матеріальних цін¬ностей, які згідно з Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних  активів  бюджет¬них установ, затвердженою на¬казом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за № 459/4680, віднесені до основних засобів (у тому числі повністю зношених), здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) відповідно до Положення про по¬рядок продажу на аукціоні, за кон¬курсом основних засобів, що є дер¬жавною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2000 р. за № 692/4913, із змінами та допов¬неннями.
23.    Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транс¬портних засобів та повністю зношених за даними бухгалтер¬ського обліку матеріальних цін¬ностей, які відносяться до не¬оборотних активів, проводиться за експертною оцінкою. Екс¬пертна оцінка — це визначення вартості матеріальних ціннос¬тей експертом за договором з установою.
Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абза¬ці першому пункту 23) та запасів здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість — це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обі¬знаними, незалежними та бажа¬ючими здійснити таку операцію сторонами. Представником уста¬нови при визначенні справедливої вартості є комісія (створена згідно з вимогами пункту 6 даної Типової інструкції). Справедлива вартість визначається з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного і морального зношення.
24. Кошти, отримані установа¬ми від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т. ч. списаних), за здані у вигля¬ді брухту і відходів чорні, кольо¬рові метали, дорогоцінні метали (у т. ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), до¬рогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залиша¬ються у розпорядженні установи, витрачаються на покриття витрат, пов'язаних з організацією збиран¬ня і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, мо¬дернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім буді¬вель і споруд) та матеріальних цін¬ностей, а також на інші видатки за кошторисом.
Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вно¬сяться в дохід того бюджету, за рахунок якого утримується дана установа.

Категорія: Нормативні документи | Переглядів: 14285 | Додав: Bibliotekar | Рейтинг: 3.4/5
School 5 Life
Новий номер шкільної англомовної газети "School 5 Life"

Пошук
Календар
«  Жовтень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Друзі сайту


Архів записів