Пт, 20 Вересня 2019, 21:39Вітаю Вас Гость | RSS
Дубенська СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Меню сайту
Категорії розділу
Загальні [161]
Шкільні заходи [97]
Випускникам [20]
Конкурси [33]
Результати конкурсів [7]
Вчителям [11]
Спорт [8]
Шкільне відео [21]
Форма входу
Наше відео
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Контакти
35604
Рівненська обл.
м.Дубно
вул.Митрополита Шептицького, 3
тел.: (03656) 2-22-56
e-mail: sznz5@ukr.net
Погода в Дубно
Погода в Дубно

Нормативні документи


СТАТУТ
ДУБЕНСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
І-ІІІ СТУПЕНІВ №5  
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(зареєстрованого рішенням виконкому Дубенської міської ради від 03.05. 2001 р. № 347, із змінами і доповненнями, зареєстрованими рішеннями виконкому Дубенської міської ради від 13.11.2001 р. № 851)
/нова редакція/

I. Загальні положення

1.1. Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради Рівненської області (скорочена назва – СЗОШ І – ІІІ №5 з поглибленим вивченням іноземних мов) є правонаступником всіх прав і обов’язків спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням іноземних мов І – ІІІ ступенів №5 м. Дубна, що знаходиться у комунальній власності Дубенської міської ради (ідентифікаційний номер - 22569947) створеної рішенням виконкому №571 від 28 вересня 2000р. і знаходиться у комунальній власності Дубенської міської ради.
Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради Рівненської області є комунальним закладом.
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:
35604 Рівненська область, місто Дубно, вул. Пушкіна 3, тел. 22256
 1.3. Дубенська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням іноземних мов Дубенської міської ради Рівненської області (далі - навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є: Дубенська міська рада.
Органом управління є: міський відділ освіти
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів  поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;
- створення умов для оволодіння учнями іноземними мовами на рівні державних стандартів.
 1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року N 964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному закладі визначена згідно рішення виконкому №20 від 11.01.1995р. українська мова навчання і запроваджене поглиблене вивчення іноземних мов (рішення №571 від 28 вересня 2000р., профіль навчання – іноземні мови, лінгвістика, інформаційні технології).
1.11. Навчальний заклад має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
- визначати варіативну частину робочого навчального плану;
- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;
- здійснювати набір учнів в 1, 5, 10 класи з поглибленим вивченням на конкурсній основі;
- встановлювати форму для учнів;
- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, інших установ і організацій в Україні та за її межами.
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують:
1.12.1. Кафедри:
- іноземних мов;
- фізико-математична;
- суспільно-природнича;
- української та зарубіжної філології;
- мистецтва, трудового навчання та фізкультури;
- початкових класів;
- виховної роботи.
1.12.2. Психологічна служба.
1.12.3. Соціальна служба.
1.12.4. Творчі групи.
1.12.5. Майстер – класи.
1.12.6. Семінари – практикуми.
1.13. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником) і здійснюються Дитячою поліклінікою.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.
1.15. Навчальний заклад укладає угоди з вищими навчальними закладами І – ІV рівнів акредитації про продовження навчання випускників.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану роботи та робочого плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.
План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план навчального закладу державної і комунальної форм власності погоджується радою навчального закладу і затверджується органом управління освітою.
Робочий навчальний план приватного навчального закладу затверджується засновником  та погоджується органом управління освітою.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за класно-урочною формою навчання. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення школи, складання екзаменів екстерном.
2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють) або направлень органу управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).
У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
Зарахування учнів до 1 – 12 класів з поглибленим вивченням предметів здійснюється згідно з наказом директора на конкурсній основі. Перевага в зарахуванні до школи учнів надається учням, які виявили здібності до навчання.
2.6. У школах першого - другого ступенів навчання для учнів 1-9 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
Визначається такий режим роботи груп продовженого дня: 12.00 – 18.00 год.
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 31 травня, у 5 – 8кл., 10 кл. – 18 червня, 9-х, 11-х кл. – 21 червня, але не пізніше 1 липня наступного року.
Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 01.09. до 25.12., другий з 12.01. до 31.05.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих - дванадцятих - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.
Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.
Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні, у другому – словесна та в балах.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2001 р. N 44 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.02.2001 р. за N 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики та іноземної мови.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. N 588 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за N 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:
- по закінченні початкової школи - табель успішності;
- по закінченні основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- по закінченні навчального закладу - атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:
2.19.1. Стипендії.
2.19.2. Гранти.
2.19.3. Грошові премії.
2.19.4. Рейтингові премії.
2.19.5. Конкурсні премії.
2.20. Навчальний заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за наявними ліцензіями.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є:
- учні;
- керівники;
- педагогічні працівники;
- психологи, бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного про

School 5 Life
Новий номер шкільної англомовної газети "School 5 Life"

Пошук
Календар
«  Вересень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Друзі сайту
Архів записів